Deklaracja zgodności (CE) to dokument wystawiany przez producenta danego produktu, stwierdzający , iż jest on zgodny z wymogami odpowiednich dyrektyw UE. Przed wydaniem takiej deklaracji, produkty zostają poddane procedurze oceny zgodności. Tyle teorii, dla tłumacza języka angielskiego ważne jest nie tyle sam akt, lecz to czy powinien on być tłumaczony w parze językowej język polski-język angielski czy też nie.

Mogłoby się wydawać, że deklaracja zgodności nie wymaga tłumaczenia na język polski lub język angielski, przecież to dokument oficjalny, którego rangi nie trzeba potwierdzać. Co jednak mówi na ten temat polskie prawodawstwo? Zgodnie z ustawą ogłoszoną w Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087, stwierdza się, że: W przypadku gdy deklarację zgodności sporządzono w innym języku niż język polski, a z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 lub z odrębnych ustaw wynika obowiązek dołączenia jej do wyrobu, producent lub jego upoważniony przedstawiciel albo importer powinien deklarację tę przetłumaczyć na język polski, o ile wyrób przeznaczony jest do używania lub dystrybucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ta, wraz z późniejszymi zmianami, dowodzi konieczności tłumaczenia deklaracji zgodności. Samo tłumaczenie tekstu deklaracji zgodności nie jest dokumentem, który odstraszałby poziomem merytorycznym, jednak jego realizację powinno się powierzyć zaufanej i wiarygodnej firmie tłumaczeniowej lub doświadczonemu tłumaczowi. Z mojego punktu widzenia, osoba podejmująca się tłumaczenia deklaracji zgodności CE zdecydowanie musi być profesjonalnym tłumaczem języka angielskiego, nie musi być ona jednak tłumaczem przysięgłym – a to już nie jest jedynie moje zdanie, ale także wymóg formalny.

Tłumaczenie deklaracji zgodności jest o tyle ważne, że jest wymagane przez legislację Unii Europejskiej, tj. produkt wymaga tłumaczenia deklaracji zgodności na język odbiorcy końcowego, jednak za wyjątkiem sytuacji, gdy odbiorca końcowy produktu jest użytkownikiem języka producenta.

Paweł Michalak Autor wpisu: Paweł Michalak
Tłumacz języka angielskiego
W sprawie wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod adresem e-mail: biuro@frogtranslation.com